Självmordsförsök vanligt hos barn med immunpsykiatriska tillstånd

SANE – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation

Studier visar att det är vanligt med självmordsförsök hos barn med immunpsykiatriska tillstånd

Upprepade självmordsförsök och självskadebeteenden hos barn, så unga som 10–11-år, är en vanlig komplikation vid PANS och andra immunpsykiatriskatillstånd. Det visar en rapport där 240 föräldrar och närstående till personermed någon av dessa sjukdomar besvarat en enkätundersökning.

I rapporten framkommer det att självmordsförsök förekommit hos 14 procent av personerna. Majoriteten har gjort upprepade försök att avsluta sitt liv. Över hälften av barnen som gjort självmordsförsök var under 15 år vid första försöket och en fjärdedel var under 11 år. Över hälften av barnen i undersökningen har eller har haft självskadebeteende. Förekomsten är lika vanlig bland flickor och pojkar.

Okänt tillstånd

Trots att PANS, Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome, liksom andra immunpsykiatriska tillstånd kan utgöra en mycket allvarlig risk för barn och ungas hälsa så är tillstånden relativt okända.

–Tyvärr har kunskapen om den akuta sjukdomsbilden med många olika psykiska och neurologiska symtom inte nått fram till så många läkare. Därför råder en stor osäkerhet om vilken vårdenhet som ska ha huvudansvar för behandlingen, något som ofta drabbar patienterna och deras anhöriga. Säger Henrik Pelling, tidigare chef vid barn-och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Akut insjuknande

PANS och andra immunpsykiatriska tillstånd karakteriseras av ett akut insjuknande, där barnet från att ha varit helt fungerande plötsligt drabbas av svåra tvångssymptom och/ eller restriktivt ätande, ångest, aggressivitet, självdestruktivitet och sömnstörningar. Även sensoriska eller motoriska problem är vanliga. Psykotiska symptom som vanföreställningar och hallucinationer kan också förekomma.

Kan utlösas av infektion

Det pågår forskning, men det är ännu inte klarlagt vad som orsakar PANS. En teori är att tillståndet uppstår genom att hjärnan påverkas av immunologiska mekanismer som uppstått efter en infektion.

–Eftersom symptomen både är psykiska och somatiska behöver barnen omges av ett team med psykiatrisk, neurologisk, reumatologisk och immunologisk kompetens. Det är också viktigt att leta aktivt efter till exempel en streptokockinfektion eller mycoplasma och behandling bör sättas in omgående.

Henrik Pelling påpekar att det kan behövas läkemedelsbehandling riktad mot den immunologiska sjukdomsmekanismen tillsammans med psykologisk behandling och stödinsatser.

–Det är nödvändigt för att bryta utanförskap och skam och därigenom förhindra suicidrisken.

Skiljer sig från andra självskadande unga

Enligt rapporten kan självskadebeteenden hos unga med PANS skilja sig från den övriga befolkningen med denna problematik genom att debutera i lägre åldrar och att självskademetoderna ofta är våldsammare. Det kan handla om att barnen försöker strypa och kväva sig själva, kasta sig ut i trafiken eller hoppa från höga höjder.

Gunilla Gerland som ansvarat för undersökningen och skrivit rapporten understryker att det är viktigt att man inom psykiatrin har kunskap om att detta kan vara en del av symptombilden vid PANS och remitterar patienter för utredning.

Skiljer sig från andra självskadande unga

Rapporten har finansierats med stöd av Folkhälsomyndigheten och genomförts av intresse- och patientföreningen Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation.

Fakta om PANS

PANS kan ge allvarlig funktionsnedsättning med stort lidande och lång skolfrånvaro. Även om PANS oftast drabbar barn före puberteten kan äldre ungdomar och unga vuxna också insjukna, och barn som drabbats kan vara fortsatt sjuka i vuxen ålder.

För att utreda PANS behövs ett multidisciplinärt team. Sådana team finns ännu bara i ett fåtal regioner i Sverige.

Eftersom kunskapen om PANS är bristande i hela världen vet man inte hur många som är drabbade, men man ser en ökning i Europa.

Om förbundet Sane

SANE – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation är en ideell rikstäckande förening med kansli i Stockholm. Sanes främsta mål är tillgång till tidig diagnos och behandling för personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.

För ytterligare information kontakta gärna

Katrin Petterson, ordförande Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk

presentation, tel: 073-739 39 30, e-mail: info@forbundetsane.se

Gunilla Gerland, rapportförfattare, e-mail: info@forbundetsane.se

Förbundet Sanes webbplats: https://sane.nu

Länk till rapporten: https://sane.nu/rapport-sjalvmordsforsok-och-sjalvskadebeteende-vidpans/

Pressrum: https://sane.nu/pressrum/

Fakta om PANS från svensk och internationell forskning finns i denna rapport från 2019

års konferens:

Läs också…

Share This

Dela pressmeddelandet!

Dela pressmeddelandet så fler kan ta del av det!